Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Fundusze Norweskie: Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w firmie PROTECH w związku z wdrażanymi innowacjami produktowymi i procesowymi

Fundusze Norweskie

TYTUŁ PROJEKTU: WDROŻENIE TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU W FIRMIE PROTECH W ZWIĄZKU Z WDRAŻANYMI INNOWACJAMI PRODUKTOWYMI I PROCESOWYMI

PROJECT TITLE:  “ACTIVITIES TO IMPLEMENT ECO-PRODUCTS AND GREEN MANUFACTURING PROCESSES IN PROTECH SP. Z O.O.” 

Projekt współfinansowany w ramach osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i InwestycjePoddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Project co-financed under Priority axis 19 of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021
Measure 19.1 New Products and Investments
Sub-measure 19.1.1 Environmentally friendly technologies – Green growth


Working together for a green, competitive and inclusive Europe

ZAKRES PROJEKTU:

Przedmiotowy projekt będzie realizowany poprzez następujące działania:

1. opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej w postaci kotła pelletowego kondensacyjnego o mocy 140 kW
2. robotyzacja procesów spawania kotłów pelletowych wraz z opracowaniem i wdrożeniem innowacji procesowej w postaci technologii spawania hybrydowego kotłów pelletowych,
3. wdrożenie ekologicznych rozwiązań wpływających na energooszczędne i niskoemisyjne funkcjonowanie firmy.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy PROTECH poprzez wdrożenie
innowacyjności produktowych i procesowych, dzięki którym nastąpi wzrost efektywności działań
proekologicznych w różnych obszarach działalności. Inwestycja opiera się o następujące założenia:

– rozwój grupy produktowej kotłów pelletowych, ze względu na wyraźną tendencję we wszystkich krajach europejskich przechodzenia na ekologiczne i odnawialne źródła energii
– zapewnienie najwyższego stopnia efektywności ekonom. i ekologicznej procesu produkcji –niezbędne ze względu na konieczność zagwarantowania ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a z drugiej strony możliwie najwyższej zyskowności produkcji
– zapewnienie najwyższego stopnia efektywności ekonom. i ekologicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa, co zapewni najniższe koszty i największy stopień ochrony środowiska.

SCOPE OF THE PROJECT: 

The project will be implemented through the following activities:

1. development and implementation of a product innovation in the form of a condensing pellet boiler with a capacity of 140 kW
2. Robotization of welding processes for pellet boilers along with the development and implementation of process innovation in the form of hybrid welding technology for pellet boilers,
3. Implementation of ecological solutions influencing the energy-saving and low-emission operation of the company.
The main goal of the project is to improve the competitiveness of PROTECH through implementation product and process innovations, thanks to which the effectiveness of environmentally friendly activities will increase in various areas. The investment is based on the following assumptions:

– development of the product group of pellet boilers, due to the strong tendency in all European countries to switch to ecological and renewable energy sources
– ensuring the highest degree of economic efficiency and ecological production process – necessary due to the need to ensure the protection of the environment, the safety and health of employees, and on the other hand, the highest possible profitability of production
– ensuring the highest degree of economic efficiency and ecological functioning of the enterprise, which will ensure the lowest costs and the highest degree of environmental protection.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
maj 2021 – luty 2023

PROJECT SCHEDULE:
May 2021 – February 2023
 

DOFINANSOWANIE:

Zatwierdzony budżet obejmuje następujące koszty w poszczególnych kategoriach pomocy publicznej:
Pomoc na badania i rozwój – 35%
Pomoc na maszyny i urządzenia – 45%
Pomoc na certyfikację produktu – 50%

PROTECH korzysta z dofinansowania otrzymanego w ramach projektu w wysokości 4 080 199,53 zł (w tym 85 % z Funduszy Norweskich oraz 15% z budżetu państwa)
Całkowita wartość projektu wynosi 11 249 501,57 zł

GRANT:
The approved budget includes the following costs in the relevant state aid categories:
Aid for research and development – 35%
Aid for plant and machinery – 45%
Aid for product certification – 50%

 PROTECH uses co-financing received in the project in the amount of PLN 4,080,199.53 (including 85% from the Norwegian Funds and 15% from the state budget)
The total value of the project is PLN 11,249,501.57

AKTUALNOŚCI:

Dnia 27.10.2021 w naszej firmie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Instytucji Krakowskiego Parku Technologicznego, władz Gminy Zator, Instytutu Spawalnictwa z Gliwic oraz przedstawicielami Lokalnego Biznesu.

Było to spotkanie otwierające projekt współfinansowany z funduszy norweskich. Gościom przedstawiono główne założenia i cel projektu, którym jest  poprawa konkurencyjności firmy PROTECH, poprzez wdrożenie innowacyjności produktowych, procesowych oraz podniesienie efektywności działań proekologicznych w różnych obszarach działalności w firmie.

Na początku sierpnia 2022 spółka zrealizowała zakup maszyn w ramach projektu Norway Grants.
Zakupiono m.in. zrobotyzowane stanowisko do gięcia marki TRUMPF, wycinarkę laserową klasy fiber marki TRUMPF, sprężarki śrubowe Atlas Copco oraz roboty spawalnicze marki FANUC.W dniach 09-10.08.2022 r. w siedzibie naszej firmy zostało przeprowadzone spotkanie monitoringowe przez przedstawicieli Instytucji Zarządzającej. W trakcie spotkania sprawdzono rzeczywisty postęp w realizacji projektu oraz zgodność z umową w sprawie projektu, w tym weryfikacja postępu rzeczowego, zgodności z zasadami promocji i widoczności, istnienia oryginałów dokumentów dodatkowych, jak również prawidłowości informacji dotyczących rzeczowej i finansowej realizacji projektu.
Kontrola zakończyła się stwierdzeniem zgodności z założeniami umowy o dofinansowanie.

W dniu 9 listopada 2022 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji otwarcia nowej hali produkcyjno – magazynowej firmy PROTECH. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, Krakowskiego Parku Technologicznego, polskich i zagranicznych kontrahentów firmy PROTECH oraz innych podmiotów, z którymi firma blisko współpracuje. W trakcie spotkania odbyła się prezentacja nowego zakładu oraz bankiet, w czasie których przedstawione zostały osiągnięcia firmy. Na nowej hali zlokalizowane zostaną urządzenia zakupione w ramach projektu dofinansowanego z funduszy norweskich, co zostało podkreślone w czasie spotkania.

NEWS:

On October 27, 2021, our company hosted a meeting with representatives of the Krakow Technology Park Institutions, the authorities of the Zator Commune, the Welding Institute from Gliwice and representatives of the Local Business.

It was the opening meeting of the project co-financed by Norway Grants. The guests were presented with the main assumptions and goal of the project, which is to improve the competitiveness of PROTECH by implementing product and process innovations and increasing the effectiveness of pro-ecological activities in various areas of the company’s activity.

 At the beginning of August 2022, the company completed the purchase of machinery under the Norway Grants project. Among others, a TRUMPF robotic bending station, a TRUMPF fibre class laser cutter, Atlas Copco screw compressors and two FANUC welding robots were purchased.

On August 9-10, 2022, in our company’s office, monitoring visit was carried out by the members of the Managing Authority. During the meeting the actual progress of the project and accordance with the contract was checked, including verification of the material progress, compliance with procedures for promotion and visibility, the existence of original initial documents, as well as correctness of the material and financial information regarding the project.
Verification has confirmed compliance with the provisions of the co-financing agreement.

On November 9, 2022 a ceremonial meeting was held on the occasion of the opening of a new PROTECH production and warehouse hall. The meeting was attended by representatives of local authorities, the Krakow Technology Park, Polish and foreign contractors of PROTECH and other entities with which the company cooperates closely. During the meeting there was a presentation of the new plant and a banquet during which the company’s achievements were presented. The equipment purchased as part of the project co-financed from Norwegian funds will be located in the new hall, which was emphasized during the meeting.CONTACT DETAILS:

Grzegorz Krupnik, Prezes Zarządu / CEO
mail: grzegorz.krupnik@protech.pl
telephone number 48 33 875 51 87
mobil 48 505 014 376
fax 48 33 875 52 84

Fundusze norweskie reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

The Norwegian Grants represent Norway’s contribution to creating a green, competitive and inclusive Europe

Under the Norway Grants and EEA Grants, Norway contributes to reduce social and economic inequalities and to strengthen bilateral relations with beneficiary countries from Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway works closely with the EU in the framework of the Agreement on the European Economic Area (EEA). Along with the rest donors, Norway has provided 3.3 billion euros in successive programs funds in the years 1994–2014. Norway Grants are exclusively financed by Norway and available in countries that joined the EU after 2003. Norwegian funds for 2014-2021 amount to EUR 1.25 billion. The priorities for this period are:
# 1 innovation, research, education, competitiveness and decent work;
# 2 social inclusion, youth employment and poverty reduction;
 # 3 environment, energy, climate change and low-carbon economy;
# 4 culture, civil society, good governance and fundamental rights;
# 5 justice and home affairs.


www.eog.gov.pl / www.norwaygrants.org / www.eeagrants.org

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji