Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Fundusze Europejskie: Uzupełnienie i poszerzenie parku maszynowego firmy

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. Dotacje dla MŚP Typ projektów B Inwestycje MŚP - produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Cele projektu:

Przedmiotowa inwestycja wynika z konieczności rozwoju firmy poprzez uzupełnienie i poszerzenia parku maszynowego firmy, w celu osiągnięcia właściwego poziomu wydajności procesu produkcyjnego umożliwiającego wdrożenie nowych produktów. Projektowana inwestycja jest niezbędna z punktu widzenia optymalizacji kosztów produkcji, zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego oraz konieczności zdobycia elastyczności w dostosowywaniu się do rozwoju rynku kotlarskiego oraz potrzeb klientów. Firma nasza produkuje obecnie około 5000 kotłów rocznie. W założeniach na lata 2017-2019 mamy produkcję kotłów na pellet w ilości ponad tysiąca sztuk rocznie. Posiadając szeroki park maszynowy tak nie jesteśmy dziś w stanie podołać wszytki zamówieniom i popytowi na rynku. Dlatego aby zwiększyć swoje moce produkcyjne potrzebujemy zakupić nowe maszyny produkcyjne do wdrażanych nowych kotłów na biomasę. Firma Protech w ramach przedmiotowego projektu przewiduje wdrożenie do swojej oferty V klasy kotłów gdzie paliwem będzie biomasa (pellet). Kotły te powstały na skutek prowadzonych prac B+R (badawczo rozwojowych wraz jednostkami naukową z dwóch krajów w ramach międzynarodowego programu badawczego). Nowe kotły wymagają nowych technologii obróbczych, a  także zwiększenia wydajności produkcyjnej. Obok firmy Protech, tylko trzy firmy w Polsce aktualnie produkują kotły klasy V na paliwa biomasę. Dane z IChPW w Zabrzu. Firma Protech aktualnie przeprowadziła badania, które doprowadziły do osiągnięcia parametrów technicznych właściwych dla klasy V.

Planowane efekty:

Projekt ma podnieść poziom konkurencyjności firmy poprzez:

1. Poszerzenie oferty produktowej,

2. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką sprawnością oraz wydajnością produkcyjną, zapewniające powtarzalność procesu produkcyjnego z zachowaniem wysokiej jakości produktów,

3. Skrócenie czasu realizacji zamówień,

4. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy),

5. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia z zakresu BHP, gwarantujące bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy,

6. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska,

7. Umożliwienie wprowadzania innowacji produktowych i technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku,

8. Utworzenie nowych stanowisk pracy i wyposażenie ich w nowoczesne, ergonomiczne oraz ekonomiczne urządzenia produkcyjne,

9. Zwiększenie wydajności produkcji.

Wzmocnienie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa nastąpi poprzez

1. Zwiększenie poziomu doinwestowania zakładu,

2. Zwiększenie poziomu produkcji przedsiębiorstwa,

3. Zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne,

4. Pozyskanie nowych rynków zbytu,

5. Zwiększenie poziomu sprzedaży oraz obrotów przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie niniejszego projektu wpłynie na rozwój działalności produkcyjnej, zapewnienie wysokiej jakości i wydajności procesu produkcyjnego, w szczególności w aspekcie wdrożenia innowacji produktowej oraz możliwość zatrudnienia nowych osób. Zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa nastąpi poprzez zwiększanie poziomu doinwestowania firmy Protech, powiększenie nowych rynków zbytu, a także zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa. Realizacja projektu warunkuje uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej zarówno przedsiębiorstwa jak i samego regionu. W szerszej perspektywie podniesienie konkurencyjności firmy Protech przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu. Poprzez dystrybucję nowych innowacyjnych produktów również klienci firmy Protech będą podnosić swoją konkurencyjność i innowacyjność, poszerzając swoją ofertę produktową o nowoczesne urządzenia grzewcze. Tak znacząca inwestycja firmy Protech stanie się swoistym kołem zamachowym rozwoju regionalnego w branży kotlarskiej

Wartość projektu:  6 275 693,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 040 876,00 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji